BIP
data ostatniej aktualizacji serwisu: 2021-07-27, godzina 13:28
Zadania statutowe KIDP
Zadania statutowe Krajowej Izby Doradców Podatkowych  
(§ 6 ust. 1 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych - treść ujednolicona uchwałą nr 236/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia  22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KIDP)

1. Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:
1) reprezentowanie członków Izby, a także udział w karnym postępowaniu sądowym przez upoważnionego przedstawiciela społecznego,
2) ochrona interesów zawodowych oraz integracja środowiska doradców podatkowych,
3) udzielanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomocy członkom Izby,
4) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej,
5) doskonalenie zawodowe członków Izby i ich pracowników oraz pracowników osób prawnych uprawnionych do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego,
6) współdziałanie z samorządami i organizacjami,
7) przedstawianie stanowisk i opinii prawnych w zakresie stanowienia oraz stosowania prawa, opracowywanie projektów aktów prawnych, w szczególności dotyczących prawa podatkowego i wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
8) utrzymywanie kontaktów z instytucjami międzynarodowymi i organizacjami zagranicznymi w szczególności związanymi z doradztwem podatkowym,
9) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku Izby oraz wizerunku doradcy podatkowego, jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego,
10) podejmowanie działań mających na celu zastosowanie technik informatycznych i środków komunikacji elektronicznej w doradztwie podatkowym.

Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2010-10-26
Osoba udostępniająca na stronie: ()
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-31
Osoba modyfikująca: Justyna Seweryn (jseweryn)