BIP
data ostatniej aktualizacji serwisu: 2018-12-12, godzina 19:10
Zadania statutowe KIDP
Zadania statutowe Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
(§ 6 ust. 1 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych - treść ujednolicona stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 czerwca 2010 r.)

Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:

1. reprezentowanie członków Izby, a także udział w postępowaniu sądowym przez upoważnionego przedstawiciela społecznego,
2. ochrona interesów zawodowych oraz integracja środowiska doradców podatkowych,
3. udzielanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomocy członkom Izby,
4. sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej,
5. doskonalenie zawodowe członków Izby,
6. współdziałanie z samorządami zawodowymi innych wolnych zawodów,
7. przedstawianie wniosków właściwym organom w zakresie stanowienia i stosowania prawa podatkowego,
8. utrzymywanie kontaktów z instytucjami międzynarodowymi i organizacjami zagranicznymi związanymi z doradztwem podatkowym,
9. kształtowanie wizerunku doradcy podatkowego jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego,
10. podejmowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku Izby,
11. podejmowanie działań mających na celu zastosowanie technik informatycznych i środków komunikacji elektronicznej w doradztwie podatkowym.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2010-10-26
Osoba udostępniająca na stronie: ()
Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-27
Osoba modyfikująca: ()