BIP
data ostatniej aktualizacji serwisu: 2024-05-17, godzina 17:29
Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych
Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych odbywa się co 4 lata i jest zwoływany przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.
Biorą w nim udział delegaci wybrani przez walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach Izby, według zasad określonych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.
(Art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, (tekst pierwotny: Dz. U. 1996 r. Nr 102 poz. 475) (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2117)

Uczestnicy Zjazdu
W Zjeździe uczestniczą również członkowie Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznik Dyscyplinarny.

Uchwały Zjazdu
Uchwały Zjazdu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. Wybory dokonywane przez Zjazd odbywają się w głosowaniu tajnym, z wyjątkiem wyboru przewodniczącego Zjazdu, sekretarza Zjazdu i ich zastępców oraz Komisji Zjazdowych.

Zadania Zjazdu
I. Zadania ustawowe - art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst pierwotny: Dz. U. 1996 r. Nr 102 poz. 475) (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2117).
Do zadań Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych należy:
1) uchwalanie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
2) ustalenie liczby członków organów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-5, oraz wybór tych organów, z zastrzeżeniem ust. 3;
3) wybór przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców w liczbie określonej przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych;
4) uchwalanie statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
5) ustalanie wysokości składek członkowskich;
6) uchwalanie zasad gospodarki finansowej;
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przedstawianych przez organy Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz udzielanie absolutorium Krajowej Radzie Doradców Podatkowych na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej;
8) uchwalanie zasad etyki zawodowej, określających w szczególności:
a) podstawowe zasady obowiązujące doradcę podatkowego w związku z wykonywaniem zawodu,
b) zasady i sposób prowadzenia reklamy usług doradztwa podatkowego,
c) zasady stałego podnoszenia kwalifikacji przez doradców podatkowych, w szczególności przez osoby podejmujące wykonywanie zawodu doradcy podatkowego po okresie nie wykonywania zawodu przekraczającym 5 kolejnych lat,
d) zasady zachowania tajemnicy zawodowej,
e) zasady oceny prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 31 ust. 1, z uwzględnieniem zasad ochrony konkurencji,
f) zasady oceny podejmowania zatrudnienia, o którym mowa w art. 31 ust. 1,
g) kryteria oceny niezależności i bezstronności wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
h) zasady zapobiegania konfliktom interesów,
i) zasady zapobiegania niedozwolonym relacjom między doradcami podatkowymi a przedstawicielami władzy publicznej,
j) zasady relacji między doradcami podatkowymi oraz między doradcami podatkowymi a organami samorządu zawodowego,
k) odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie zasad etyki zawodowej oraz uchwał organów samorządu zawodowego;
9) tworzenie regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz określanie ich organizacji i zakresu działania;
10) określanie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji przez doradców podatkowych;
11) podejmowanie innych uchwał.

II. Zadania statutowe - § 17 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych - treść ujednolicona uchwałą KRDP z dnia 14 lutego 2022 r.
Do zadań Zjazdu poza zadaniami określonymi w Ustawie należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawie odpłatnego nabywania oraz zbycia lub obciążenia nieruchomości oraz dokonywania innych wydatków przekraczających jednorazowo 30% wartości funduszy własnych Izby,
2) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych, określając źródła ich finansowania oraz zasady zarządzania środkami zgromadzonymi w tych funduszach,
3) ustalenie minimalnej liczby członków organów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-5 Ustawy, poniżej której konieczne jest uzupełnienie składu organu.
4) odwoływanie Przewodniczącego Rady, członków organów i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Krajowe Zjazdy Doradców Podatkowych
VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, Warszawa 14-15-16 I 2022
VI Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, 26-27 II 2021
III Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, 27 X - 6 XI 2020
V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, Warszawa 12-13-14 I 2018
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2010-10-26
Osoba udostępniająca na stronie: ()
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-17
Osoba modyfikująca: Justyna Seweryn (jseweryn)