BIP
data ostatniej aktualizacji serwisu: 2024-04-19, godzina 18:56
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
Krajowa Rada Doradców Podatkowych jest wybierana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata. W okresach między Zjazdami, Krajowa Rada Doradców Podatkowych kieruje działalnością samorządu.

Prezydium KRDP
Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybiera w głosowaniu tajnym spośród swoich członków 2-5 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika. Osoby te, wraz z przewodniczącym KRDP, stanowią prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Przewodniczący KRDP

1. Zadania ustawowe:

1) reprezentuje Krajową Radą Doradców Podatkowych;
2) kieruje jej pracami;
3) przewodniczy na posiedzeniach;
4) zapewnia wykonanie uchwał Krajowej Rady Doradców Podatkowych;
5) podpisuje decyzje, o których mowa w art. 7, 10, 14, 16 i 18 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
W razie nieobecności przewodniczącego, jego obowiązki wykonuje jeden z wiceprzewodniczących.
(art. 55 ust. 2 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.(tekst pierwotny: Dz. U. 1996 r. Nr 102 poz. 475) (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2117)
 
1. Zadania statutowe:

1. Przewodniczący Rady:
1) reprezentuje Radę,
2) kieruje jej pracami,
3) przewodniczy na posiedzeniach,
4) zapewnia wykonanie uchwał Rady,
5) podpisuje decyzje w sprawach, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 5,
6) zatrudnia Dyrektora Biura Izby za zgodą Rady.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki wykonuje jeden z Wiceprzewodniczących wyznaczony przez Przewodniczącego. W przypadku braku wyznaczenia Wiceprzewodniczącego, Prezydium dokonuje jego wskazania.
3. Przewodniczący przekazuje Ministrowi uchwały podjęte przez Radę w terminie 14 dni od dnia ich uchwalenia.
(§ 24 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych  - treść ujednolicona uchwałą KRDP z dnia 14 lutego 2022 r.)
 
Skład Krajowej Rady Doradców Podatkowych
 
Komisje stałe KRDP
W celu wykonywania zadań, stosownie do potrzeb, Rada powołuje spośród swoich członków komisje.

W celu wykonania określonych zadań przewodniczący komisji mogą zaprosić do udziału w pracach komisji z głosem doradczym także inne osoby.
(§ 27 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych)

Posiedzenia i uchwały KRDP
Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na 3 miesiące. Uchwały Rady zapadają większością głosów. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący posiedzenia oraz sekretarze posiedzenia. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenia reprezentantów innych organów Izby, a także inne osoby.
 
Zadania KRDP
 
I. Zadania ustawowe - art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.(tekst pierwotny: Dz. U. 1996 r. Nr 102 poz. 475) (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2117).
 
Do zadań Krajowej Rady Doradców Podatkowych należy:
1) zwoływanie Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych;
2) zapewnienie wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych;
3) reprezentowanie doradców podatkowych;
4) opracowywanie rocznych planów finansowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz sprawozdań z ich wykonania;
5) podejmowanie decyzji w sprawach wpisu na listę i skreślania z niej;
5a) podejmowanie decyzji w sprawach wpisu do rejestru oraz skreślenia z rejestru;
6) delegowanie członków Komisji Egzaminacyjnej;
7) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących prawa podatkowego i przedstawianie wniosków w tym zakresie;
8) prowadzenie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44 i 44a, oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
9) wykonywanie innych zadań.

II. Zadania statutowe - § 21 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

1. Rada kieruje, w zakresie swoich zadań działalnością samorządu w okresach między Zjazdami.
2. Rada podejmuje działania w celu propagowania pozytywnego wizerunku korporacji i zawodu doradcy podatkowego.
3. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) przygotowanie zwołania Zjazdu, w tym opracowanie projektu regulaminu działania Zjazdu,
2) zwoływanie Zjazdu i wykonywanie jego uchwał,
3) reprezentowanie Izby i współpraca z organami władzy, administracji państwowej i samorządowej, instytucjami naukowymi, organizacjami gospodarczymi i społecznymi oraz międzynarodowymi organizacjami zawodowymi,
4) opracowywanie planów pracy i rocznych planów finansowych Izby oraz sprawozdań z ich wykonania,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Izby,
6) powoływanie stałych i okresowych komisji doradczych i zespołów problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
7) przedstawianie stanowisk i opinii prawnych w zakresie stanowienia oraz stosowania prawa, opracowywanie projektów aktów prawnych, w szczególności dotyczących prawa podatkowego i wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
8) delegowanie kandydatów na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego,
9) podejmowanie   uchwał   w   sprawach   wpisu   na   listę   doradców   podatkowych i skreślania z niej,
10) współpraca z Państwową Komisją Egzaminacyjną do spraw Doradztwa Podatkowego,
11) ustalanie terminu uiszczenia i wysokości opłat za wpis na listę doradców podatkowych oraz opłat za wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego – w porozumieniu z Ministrem,
11a) ustalanie terminu uiszczenia i wysokości innych opłat,
12) określenie sposobu zwoływania i organizacji Zjazdu oraz trybu wyboru delegatów na Zjazd dokonywanych na Walnych Zgromadzeniach w Regionalnych Oddziałach Izby,
13) podejmowanie innych uchwał, które uzna za celowe dla właściwego funkcjonowania Izby i działalności zawodowej doradców podatkowych,
14) zwoływanie Nadzwyczajnego Zjazdu Doradców Podatkowych,
15) inicjatywa w zakresie postępowań wyjaśniających,
16) przekształcanie wpisów warunkowych we wpis na listę doradców podatkowych,
17) opiniowanie aktów prawnych do ustawy o doradztwie podatkowym,
18) prowadzenie rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego,
19) wyrażanie zgody na dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego osoby nie będącej obywatelem polskim oraz zwolnienia z odbywania praktyk zawodowych na warunkach określonych Ustawą,
20) przyjmowanie sprawozdania z działalności Rady składanego Zjazdowi przez Przewodniczącego Rady,
21) powoływanie przedstawiciela ustawowego do występowania w postępowaniu sądowym,
22) przeprowadzanie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego,
23) podejmowanie uchwały, o której mowa w § 19a ust. 2,
24) podejmowanie uchwały co do trybu odbywania Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby, stosując odpowiednio § 19a ust. 2 i 3.
4. Rada opracowuje i uchwala regulamin swojego działania.
5. Rada może powoływać Komisje Zewnętrzne działające przy Radzie. Rada określa zasady funkcjonowania i finansowania Komisji Zewnętrznych.

Regulamin działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2010-10-26
Osoba udostępniająca na stronie: ()
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-17
Osoba modyfikująca: Justyna Seweryn (jseweryn)