BIP
data ostatniej aktualizacji serwisu: 2024-05-17, godzina 17:29
Krajowa Komisja Rewizyjna
Krajowa Komisja Rewizyjna jest powołana dla wykonania czynności kontrolnych działalności finansowej i majątkowej Izby. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Zjazd, który powołuje jej członków Komisję Rewizyjną.
Komisja Rewizyjna kontrolując działalność finansową i majątkową organów Izby uwzględnia sposób finansowania, szczegółowy tryb działania organów Izby, a także funkcjonowania Regionalnych Oddziałów Izby oraz sposób składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych określonych statutem.
 
Kontrola
Do przeprowadzenia kontroli Komisja powołuje zespoły, składające się co najmniej z trzech członków tego organu, przy czym poszczególne czynności kontrolne mogą przeprowadzać członkowie tych zespołów w dwuosobowych składach. Z każdej kontroli oraz posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
Protokół z kontroli, podpisany przez kontrolujących, z wnioskami i zaleceniami, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje niezwłocznie Radzie i kontrolowanemu. 
Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej powinny być przedmiotem obrad jednego z najbliższych posiedzeń Rady. O sposobie realizacji zaleceń i wniosków Rada powiadamia Komisję Rewizyjną w terminie 60 dni od daty posiedzenia.
Komisja Rewizyjna w terminie dwóch miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego składa Radzie wnioski dotyczące działalności finansowej i majątkowej Izby za dany rok obrachunkowy.
 
I. Zadania ustawowe - art. 60 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst pierwotny: Dz. U. 1996 r. Nr 102 poz. 475) (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2117).
1. Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności
finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna przedstawia Krajowemu Zjazdowi Doradców
Podatkowych sprawozdanie ze swojej działalności wraz z wnioskami dotyczącymi działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 
II. Zadania statutowe - § 31 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
 
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie całokształtu działalności finansowej i majątkowej organów Izby, a w szczególności:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowej Izby,
2) występowanie do Rady z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zaleceniami dotyczącymi usunięcia uchybień,
3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Izby,
4) składanie sprawozdań Zjazdowi i występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Radzie,
5) występowanie do Rady z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
2. Komisja Rewizyjna kontrolując działalność finansową i majątkową organów Izby uwzględnia sposób finansowania, szczegółowy tryb działania organów Izby, a także funkcjonowania Regionalnych Oddziałów Izby oraz sposób składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych określonych statutem.
 
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2010-10-26
Osoba udostępniająca na stronie: ()
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-17
Osoba modyfikująca: Justyna Seweryn (jseweryn)