BIP
data ostatniej aktualizacji serwisu: 2024-05-17, godzina 17:29
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Zadania Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
1. Zadania ustawowe - art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst pierwotny: Dz. U. 1996 r. Nr 102 poz. 475) (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2117)
2. Zadania statutowe - § 35 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy doradców podatkowych w drugiej instancji.

Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
- kieruje pracami sądu, a w szczególności:
1. zaznajamia się z pismami wpływającymi do sądu i wydaje odpowiednie zarządzenia,
2. zapewnia stronom możliwość przeglądania akt sprawy,
3. organizuje spotkania sędziów w celu omówienia zagadnień prawnych budzących wątpliwości i problemów organizacyjnych, usprawniających i doskonalących przebieg postępowania dyscyplinarnego,
4. zapewnia sprawną, prawidłową i terminową pracę obsługi administracyjnej sądu.
Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego organizuje szkolenia dla sędziów tego sądu.

Postępowanie przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym
Sąd orzeka w składzie trzyosobowym. Zasady postępowania dyscyplinarnego określają ustawy, a tryb działania Wyższego Sądu Dyscyplinarnego określa regulamin tego organu.

Wybór i kadencja Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
Kadencja Wyższego Sądu Dyscyplinarnego trwa 4 lata. Określenie liczby Członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz wybór sędziów należy do Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Skład osobowy Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP

Regulamin Sądów Dyscyplinarnych


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2010-10-26
Osoba udostępniająca na stronie: ()
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-17
Osoba modyfikująca: Justyna Seweryn (jseweryn)