BIP
data ostatniej aktualizacji serwisu: 2024-05-17, godzina 17:29
Sąd Dyscyplinarny
Sędziowie Sądu Dyscyplinarnego (wybrani przez Zjazd) oraz sędziowie Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego (wybrani przez Zgromadzenia Regionalnych Oddziałów Izby) tworzą razem sąd pierwszej instancji - Sąd Dyscyplinarny.

Zadania Sądu Dyscyplinarnego
Zadania ustawowe - art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst pierwotny: Dz. U. 1996 r. Nr 102 poz. 475) (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2117),

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
kieruje pracami sądu, a w szczególności:
1. zaznajamia się z pismami wpływającymi do sądu i wydaje odpowiednie zarządzenia,
2. zapewnia stronom możliwość przeglądania akt sprawy,
3. organizuje spotkania sędziów w celu omówienia zagadnień prawnych budzących wątpliwości i problemów organizacyjnych, usprawniających i doskonalących przebieg postępowania dyscyplinarnego,
4. zapewnia sprawną, prawidłową i terminową pracę obsługi administracyjnej sądu.

Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym
Sąd orzeka w składzie trzyosobowym. Zasady postępowania dyscyplinarnego określają ustawy, a tryb działania Wyższego Sądu Dyscyplinarnego określa regulamin tego organu.

Wybór i kadencja
Kadencja Sądu Dyscyplinarnego trwa 4 lata, a jego wyboru dokonuje Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Zjazd ustala także liczbę członków Sądu Dyscyplinarnego.
Sędziów Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego wybierają Zgromadzenia Regionalnych Oddziałów Izby.

Skład osobowy sądu dyscyplinarnego
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2010-10-26
Osoba udostępniająca na stronie: ()
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-17
Osoba modyfikująca: Justyna Seweryn (jseweryn)