BIP
data ostatniej aktualizacji serwisu: 2024-05-17, godzina 17:29
Ślubowanie
Ślubowanie kandydatów na doradców podatkowych
 
Wpis na listę doradców podatkowych następuje po złożeniu ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub osoby przez niego upoważnionej spośród członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Rota ślubowania ma następujące brzmienie:
 
„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.
 
Z dniem dokonania wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania tytułu „doradca podatkowy”, który podlega ochronie prawnej.
 
(Art. 8-9 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst pierwotny: Dz. U. 1996 r. Nr 102 poz. 475) (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r.  poz. 2117)


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2010-10-27
Osoba udostępniająca na stronie: ()
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-17
Osoba modyfikująca: Justyna Seweryn (jseweryn)