BIP
data ostatniej aktualizacji serwisu: 2018-12-12, godzina 22:21
Finansowanie samorządu
Sposób finansowania, szczegółowy tryb działania organów samorządu, w tym funkcjonowanie regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a także sposób składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych określa statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
(art. 61 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst pierwotny: Dz. U. 1996 r. Nr 102 poz. 475) (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 41 poz. 213).
 
Rozdział XII Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Sposób finansowania działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych

§ 50.
1. Działalność Izby finansuje się z majątku Izby, który powstaje w szczególności z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn,
3) spadków,
4) zapisów,
5) dotacji,
6) dochodów z działalności określonej w § 6 ust.2,
7) dochodów z wykorzystania majątku Izby oraz majątku będącego w użytkowaniu Izby,
8) opłat wpisowych,
9) wpłat z tytułu pokrywania kosztów postępowania dyscyplinarnego na podstawie prawomocnych orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego lub Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
10) innych opłat pobieranych przez Radę w ramach uprawnień nadanych w tym zakresie przez Zjazd.
 
2. Majątek Izby służy wyłącznie realizacji celów, dla których Izba została powołana, zgodnie z przepisami odpowiednich ustaw, Statutu, uchwał Zjazdu oraz uchwał Rady.
 
3. Ustala się następujący sposób finansowania Izby:
1) na działalność i funkcjonowanie poszczególnych Regionalnych Oddziałów Izby oraz zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego i zamiejscowych oddziałów Sądu Dyscyplinarnego przeznacza się 70 % wpływów uzyskanych ze składek członkowskich wpłacanych przez doradców podatkowych zarejestrowanych w tych Regionalnych Oddziałach Izby,
2) na działalność i funkcjonowanie Rady oraz pozostałych organów Izby przeznacza się wpływy z opłat wpisowych i pozostałą część wpływów uzyskanych ze składek, o których mowa w pkt 1),
2a) podział, o którym mowa w pkt 1 i 2 dokonywany jest z uwzględnieniem dnia wymagalności składki,
3) darowizny, zapisy, spadki dokonane ze wskazaniem konkretnego Regionalnych Oddziałów Izby przeznaczone są w całości na finansowanie tego Regionalnego Oddziału Izby,
4) darowizny, zapisy i spadki, inne niż określone w pkt 3, przeznacza się na finansowanie działalności Izby i pozostają one w dyspozycji Rady,
5) wpływy z nieruchomości i ruchomości oraz praw majątkowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Izby a administrowanych przez Regionalne Oddziały Izby przeznacza się w całości na finansowanie tego Regionalnego Oddziału Izby,
6) wpływy z działalności wydawniczej, oświatowej i szkoleniowej oraz inne przychody pochodzące z przedsięwzięć realizowanych przez Regionalne Oddziały Izby przeznaczone są w całości na finansowanie tych Regionalnych Oddziałów Izby; wpływy ze wspólnych przedsięwzięć Rady i Regionalnych Oddziałów Izby dzieli się po połowie między Radę i Regionalne Oddziały Izby,
7) na uzasadniony wniosek Zarządu Regionalnego Oddziału Izby, Rada może dofinansować Regionalny Oddział Izby ze środków pozostających w jej dyspozycji.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2010-10-26
Osoba udostępniająca na stronie: ()
Data ostatniej modyfikacji: 2012-01-23
Osoba modyfikująca: ()