BIP
data ostatniej aktualizacji serwisu: 2024-05-17, godzina 17:29
Rzecznik Dyscyplinarny
Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez doradców podatkowych, a także przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej.
 
1. Zadania ustawowe - art. 68 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst pierwotny: Dz. U. 1996 r. Nr 102 poz. 475) (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2117),

2. Zadania statutowe - § 41 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
Oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi jest Rzecznik Dyscyplinarny lub z upoważnienia Rzecznika Dyscyplinarnego jego zastępca.
Rzecznik Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, a także przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej.
Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym wszczynane jest wyłącznie na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego. 
Postępowanie wyjaśniające prowadzi Rzecznik Dyscyplinarny lub upoważniony przez niego zastępca.
Rzecznik Dyscyplinarny opracowuje i przyjmuje regulamin działania.
W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Rzecznika Dyscyplinarnego jego obowiązki przejmuje zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wskazany przez Rzecznika.
Rzecznik Dyscyplinarny organizuje szkolenia dla zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.
 
Wszczęcie postępowania przez Rzecznika Dyscyplinarnego 
Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym wszczynane jest wyłącznie na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego. Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające w przypadku powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu rodzącego odpowiedzialność dyscyplinarną.
Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające również na żądanie Krajowej Rady Doradców Podatkowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Ministra Sprawiedliwości.
 
Wybór i kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego 
Kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców trwa 4 lata. Wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców dokonuje Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastępcy
 
 
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2010-10-26
Osoba udostępniająca na stronie: ()
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-17
Osoba modyfikująca: Justyna Seweryn (jseweryn)